“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

SHARE:

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.
Suy niệm ngày Chúa nhật II - Mùa Chay

Đây là lời của Thiên Chúa Cha không chỉ nói với 3 môn đệ của Chúa Giêsu và cho các ngài nếm trước vinh quang của Chúa, mà còn cho tất cả những ai tin vào Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại. 

Khi thời gian tới hồi viên mãn, giờ mà Thiên Chúa muốn cứu chuộc nhân loại. 

Thiên Chúa chọn ông Áp-ram để từ dòng dõi ông trở nên Dân riêng của Chúa. Ông Áp-ram tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và sống đẹp lòng Người, nên Thiên Chúa đã đặt cho ông một tên mới là Áp-ra-ham và chúc phúc cho ông, để ông trở nên tổ phụ của các dân tin vào Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn thử lòng ông Áp-ra-ham, Người nói với ông: 

"Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho."Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "Người nói: "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc! " (St 22,2,9-12) 

Từ dòng dõi tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa sai Con Một của Người xuống thế để cứu chuộc nhân loại: Tin Mừng theo Thánh Gioan trình thuật rằng: 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,16-17) 

Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa, Người đã xuống thế để tỏ cho nhân loại biết „Lòng Thương Xót“ của Thiên Chúa dành cho nhân loại cao cả dường bao. Chúa Giêsu xuống thế để thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa Cha. Người đến sông Jordan để được chịu Phép rửa. Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." (Mt 3,16-17) 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật tuần trước, Chúa nhật thứ nhất Mùa chay, Chúa Giêsu nhắc nhở tất cả mọi người: „Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng“. 

Hôm nay, Chúa nhật thứ hai Mùa chay, các môn đệ của Chúa Giêsu lại được nghe Thiên Chúa Cha phán bảo một lần nữa: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 

Lời nói và việc làm của Chúa Giêsu là Tin Mừng cứu độ. Ai tin và tỏ lòng sám hối, thì Chúa Giêsu sẽ tẩy rửa họ nên thanh sạch và cho họ được kết hợp với Người, như “cành nho“ gắn liền vào thân „Cây Nho“.” 

Thánh Mác-cô trình thuật rằng: 

“Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.“ (Mc 9,2-10) 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa 3 Môn đệ Người yêu dấu là ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và ông Gioan lên núi Tabo. Chúa Giêsu cho 3 ông nếm trước hương vị vinh quang của Người để các ông vững tin mà thi hành sứ vụ Người sẽ trao phó cho các ông cũng như tất cả các môn đệ khác. Ngay trên núi Tabo Thiên Chúa Cha đã ban mệnh lệnh cho nhân loại: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." (Mc 9,7b) 

Tại sao Chúa Giêsu lại đàm đạo với 2 ông Mô-sê và ông Ê-li-a? Ông Mô-sê được Thiên Chúa dùng để ban Lề Luật cho Dân Chúa, ông Ê-li-a là vị ngôn sứ cao cả mà Thiên Chúa dùng để cùng với các ngôn sứ dạy dỗ nhắc nhở Dân Chúa. 

Chính vì vậy mà có những người thông luật, kinh sư và tư tế đều muốn thử thách Chúa Giêsu xem Người có thông hiểu Lề Luật và Đạo Lý không? Thánh Mát-thêu ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thông luật như sau: 

“Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,35-40) 

Lời Chúa Giêsu giảng dạy chính là Lời của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết: “Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi.“ (Ga 7,16) 

Chúa Giêsu là Chúa, là Thầy mà đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ của mình lại còn muốn làm bạn hữu của các môn đệ: „Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.“ (Ga 15,14) 

Nếu chúng ta thực hiện những điều Chúa Giêsu truyền dạy, là chúng ta đã thực thi mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha. Đấng yêu thương chúng ta, Người muốn đưa tất cả nhân loại từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế về hưởng hạnh phúc và vinh quang của Ngài trên Thiên Đàng. 

Ôi! Lạy Thiên Chúa của con, con như hạt nước mưa nhỏ bé, xin cho con được hòa tan trong „Biển Lòng Thương Xót“ của Chúa. Amen 

Chúa nhật 2 Mùa Chay 2024 
 Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1196,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4605,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”
“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”
“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlcvf5uf9SLEolcgIhgu7A0sUKcTOeAq6lvO5hc95Khbi5gHuYqxOQqiVQ1uiAoomY8O5KHEnJhkohTXL20xJJZX7uLEFgjvdMFQGxUSxoXQAaX5xK97nmwwYVhHOXbaL2chaRoJTIp8bsYCxef59l4SZ-eKl2w3ZJdf5AbDTX_89tizSRY4cox9IxcdY/w681-h389/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlcvf5uf9SLEolcgIhgu7A0sUKcTOeAq6lvO5hc95Khbi5gHuYqxOQqiVQ1uiAoomY8O5KHEnJhkohTXL20xJJZX7uLEFgjvdMFQGxUSxoXQAaX5xK97nmwwYVhHOXbaL2chaRoJTIp8bsYCxef59l4SZ-eKl2w3ZJdf5AbDTX_89tizSRY4cox9IxcdY/s72-w681-c-h389/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/02/ay-la-con-ta-yeu-dau-hay-vang-nghe-loi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/02/ay-la-con-ta-yeu-dau-hay-vang-nghe-loi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content