Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lễ Chúa Hiển Linh

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lễ Chúa Hiển Linh

Chúa đã cho ba vua ngôi sao dẫn đường, xin cũng chỉ lối cho anh chị em chúng con đến với Chúa!
Lễ Chúa Hiển Linh

Lễ Chúa Hiển Linh là lễ mừng Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân trong thân hình Hài Nhi Giêsu giáng sinh nơi chuồng chiên lừa tại Bê-lem, mà đại diện cho muôn dân là những nhà chiêm tinh. Giáo Hội Công Giáo cử hành Lễ Chúa Hiển Linh vào ngày 6 tháng 1. Nhiều quốc gia trên thế giới cử hành Lễ Chúa Hiển Linh vào Chúa Nhật sau ngày 1 tháng 1. Lễ Chúa Hiển Linh còn được gọi là Lễ Ba Vua. 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật hôm nay được Thánh Matthêu trình thuật rằng: 

“Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.“ (Mt 2,1-12) 

Trong các nền văn hóa từ thời cổ đại cũng như thời hiện đại hôm nay, các nhà thiên văn học cũng như các nhà chiêm tinh đều ngắm nhìn sự vận hành của các tinh tú trên trời để suy niệm và tìm hiểu về sự vận chuyển huyền bí của vũ trụ. Vào thời Chúa Giêsu sinh xuống trần gian, những nhà chiêm tinh và nhà thiên văn học ở phương Đông (Iran ngày nay) hằng đêm họ nhìn ngắm bầu trời và bất chợt họ phát hiện một ngôi sao lạ, đồng thời họ xác định rằng: ngôi sao này là của Ðức Vua dân Do Thái mới sinh. Nhìn sự vận chuyển của vũ trụ với muôn muôn vàn tinh tú không phải ai cũng có thể nhận biết được sự việc gì sẽ xảy ra trên trái đất này. Nếu không phải là một sự mạc khải bởi ơn trên, thì ai trong số phàm nhân có thể biết được điều gì? Các ngôn sứ ngày xưa cũng như ngày nay, nếu có biết được điều gì thì cũng là do Thiên Chúa mạc khải cho biết, hoặc cho nhìn thấy những thị kiến để loan báo cho nhân loại. 

Những nhà chiêm tinh này là dân ngoại mà biết được sự mầu nhiệm này, hẳn là Thiên Chúa đã mạc khải cho họ. Thời ấy, vua của người Do Thái là Hêrôđê. Theo lẽ thường, khi nghe câu hỏi của các nhà chiêm tinh: "Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?, thì người ta sẽ trả lời: đó là thái tử con của vua Hêrôđê. Thế mà chính vua Hêrôđê lại không xác nhận con của mình sẽ là vua tương lai, mà lại hỏi cho biết: Ðấng Kitô (Messias) phải sinh ra ở đâu. Đây có phải là sự vô tình hay Chúa Thánh Thần đã nói nơi miệng ông? Để rồi chính ông lo sợ cho vương quyền của mình, rồi ra lệnh: sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. (Mt 2,16b)

Lời các Thiên thần loan báo trong đêm Chúa Giáng Sinh "Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. 

Thành vua Đa-vít có tên là Bethlehem (Bê-lem). Trong ngôn ngữ Do Thái, Bethlehem có nghĩa là "Nhà Bánh" - "Nhà Thịt". (In den modernen Sprachen hat Bethlehem die Bedeutung von Haus des Brotes oder Haus des Fleisches.) 

Tại sao Đức Mẹ Maria lại đặt Hài Nhi Giêsu trong "Máng Cỏ" cho chiên, lừa ăn mà không phải là nơi nào khác? Máng cỏ là nơi dành cho các chiên, bò, lừa được mục tử chăn dắt và chăm sóc ăn. Thú vật hoang dã thì ăn cỏ ở những đồng cỏ hoang vu. 

Lời chứng trong Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, Thiên Chúa đều coi Dân của Người là đoàn chiên, và chính Chúa sẽ chăn dắt và chăm sóc đoàn chiên. 

Chúa Giêsu nói: "Chính tôi là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên." (Ga 20,11). Mục Tử nhân lành trở nên "Bánh, Thịt và Máu" để cho con người được sự sống đời đời. Có phải vì vậy mà Thiên Chúa đã định liệu để Đức Mẹ và Thánh Giuse đặt Hài Nhi Giêsu trong "Máng Cỏ" để trở nên lương thực nuôi sống đoàn chiên của Người? 

Chúa Giêsu đã hiển linh để các nhà chiêm tinh tìm đến kính bái. Khi thấy Hài Nhi Giêsu họ liền sấp mình thờ lạy Người (Mt 2,11b), các vị đem theo vàng, nhũ hương, và mộc dược để tiến dâng Hài Nhi. Tại sao 3 nhà chiêm tinh lại đem theo những lễ vật lạ lùng như vậy? Vàng là thứ quý báu nhất thời bấy giờ, là quà tặng để dâng cho vua chúa, nhũ hương chỉ để đốt trong đền thờ tiến dâng Thần Thánh, mộc dược là thứ thuốc đặc biệt để tẩm liệm thi hài của những vương gia, quý tộc. Phải chăng các lễ vật này đã được mạc khải cho biết: Hài Nhi Giêsu là Vua, là Thiên Chúa, và cuộc khổ nạn trên thập giá của Ngài cũng được mạc khải từ ngay lúc này? Trong Tin Mừng theo thánh Gioan trình thuật về việc mai táng thi hài Chúa Giêsu rằng: "Ông Ni-cô-đê-mô, người trước kia tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương để tẩm liệm thi hài Đức Giêsu." (Ga 19,39) 

Thật là mầu nhiệm, khi Chúa Giêsu giáng sinh thì những nhà chiêm tinh (những người dân ngoại) đã tuyên xưng: „Đức Vua dân Do Thái mới sinh“. Khi Chúa Giêsu hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại, thì quan Philatô (cũng là người dân ngoại) „cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: „Giêsu Na-da-rét, Vua dân Do Thái“. (Ga 19,19) 

Và còn hơn thế nữa, viên đại đội trưởng, người chỉ huy cuộc hành hình Chúa Giêsu (cũng là người dân ngoại) đã thốt lên: „Quả thật ông này là Con Thiên Chúa“. (Mt 27,54b) 

Ngày nay trên Thánh Giá, chúng ta nhìn thấy một tấm bảng viết hàng chữ I.N.R.I; bốn chữ này là chữ viết tắt (4 chữ đầu) của tiếng Latinh: IESVS NAZARENVS REX IVDAORVM; (Jesus von Nazareth, König der Juden); tiếng Việt là „Giêsu Na-da-rét, Vua dân Do Thái“. 

Đây có phải là sự ngẫu nhiên hay Thiên Chúa đã sắp sẵn một chương trình để tỏ mình ra cho muôn dân biết: Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Vua đến thế gian để cứu chuộc nhân loại, ban cho nhân loại Lời đem lại sự sống, để những ai tin Ngài là Vua Tình Yêu thì được sống muôn đời. 

Tiên tri Isaia đã nhắc nhở mọi người chúng ta, nếu không nghe thì sẽ bị mất cơ hội: 

“Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.” (Is 55,6) 

Lúc chúng ta còn sống, còn có thể tìm kiếm, còn có thể hỏi thăm để tìm đường đến để gặp gỡ Đấng yêu thương chúng ta không chỉ thể xác mà các linh hồn, và cho ta được sống muôn đời. Khi chết đi, khi tắt thở, miệng lưỡi không còn nói được lời nào nữa để chúc tụng và cảm tạ Đấng đã tác sinh chúng ta sống trên trần gian này. 

Chúng con tạ ơn Chúa đã thương chúng con là những kẻ hèn mọn thuộc dòng dõi dân ngoại, nay được ơn nhận biết Chúa là Đấng cứu độ con. Đến muôn đời con chúc tụng và tạ ơn Chúa. Amen. 

Mừng Lễ Chúa Hiển Linh
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1532,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,187,Cộng Đoàn,738,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,697,Giáo Hội Việt Nam,346,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1015,Hội Thánh,303,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1065,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4437,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,676,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,118,Sưu Tầm,140,Tài liệu,513,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,929,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1950,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1563,Video Nhạc - Phim,549,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lễ Chúa Hiển Linh
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lễ Chúa Hiển Linh
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lễ Chúa Hiển Linh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEWr_-03C2iFfQrztHt1Pe2EzEsUeuCS2ZlmzeRO5JjVPD2k3GVOB6PjshxiuExVc7nf0l3P56zVvZmtdCNhI1plvqwPDBW65gi6_feVHA2IDnjyQ0SjUUEgrhCbtzP9Hte6fjx33Rpp2tYxBAs7sGSaM3ZAxBpq8g7KWEM7sC0cZ_yon4X3v0UmQboFM/w695-h398/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEWr_-03C2iFfQrztHt1Pe2EzEsUeuCS2ZlmzeRO5JjVPD2k3GVOB6PjshxiuExVc7nf0l3P56zVvZmtdCNhI1plvqwPDBW65gi6_feVHA2IDnjyQ0SjUUEgrhCbtzP9Hte6fjx33Rpp2tYxBAs7sGSaM3ZAxBpq8g7KWEM7sC0cZ_yon4X3v0UmQboFM/s72-w695-c-h398/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/01/giuse-bui-van-toan-fd-le-chua-hien-linh.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/01/giuse-bui-van-toan-fd-le-chua-hien-linh.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content