Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !

Giuse Bùi Văn Toàn, FD
“Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! 

Để có thể nhận được ơn lành và phép lạ, người ta chỉ cần tin vào Thiên Chúa toàn năng, Đấng yêu thương nhân loại và có thể biến đổi tất cả những điều xấu trở lên tốt lành. 

Bài Tin Mừng Chúa nhật XX Mùa thường niên hôm nay, Thánh Mát-thêu thuật lại việc một người đàn bà dân ngoại xứ Ca-na-an đến bái lạy và cầu xin Chúa Giêsu: 

“Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. (Mt 15,21-28) 

Đọc bài Tin Mừng chúng ta có thể đặt câu hỏi: Tại sao người đàn bà dân ngoại này lại biết Chúa Giêsu mà quỳ xuống cầu xin: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!? 

Kinh Thánh ghi lại biết bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu đã làm cho người Do Thái, tiếng tăm của Người được người ta loan truyền khắp nơi, loan truyền đến cả những vùng đất của các dân ngoại. Hôm nay, Chúa đến miền Tia và Xi-đôn, đây là hai thành phố dân ngoại, nằm ngoài nước Do-thái. 

Các thành phố và làng mạc chung quanh biển hồ Tiberias hay còn gọi là biển hồ Galilê, như Ca-phác-na-um, Kho-ra-din, Bết-xai-đa, Ca-na… , đã được chứng kiến bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu đã làm để chữa cho người què được đi, người mù được sáng mắt, người phong hủi được lành, cho con trai bà góa thành Na-in đã chết được trỗi dậy… nhưng rất nhiều người vẫn chưa tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại, nên Chúa Giêsu quở trách các thành đó được Thánh Mát-thêu ghi lại như sau: 

“Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.” (Mt 11,20-24) 

Hôm nay một bà ngoại đạo đến xin Chúa Giêsu đủ lòng thương, vì bà tin vào Chúa. Bà không xin cho bà được khỏe mạnh hay giàu có, nhưng vì tình thương yêu, bà xin cho con của bà. Chúa Giêsu khen: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. 

Chúng ta nên biết, con gái của bà ngoại giáo này đang ở nhà, không có mặt nơi bà cầu xin Chúa Giêsu, nhưng khi nghe Chúa nói: Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy. Bà tin tưởng hoàn toàn và phép lạ đã xảy ra. Bà ngoại giáo người Ca-na-an biết mình là ai, chỉ là một người dân ngoại, nên bà đã thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 

Cũng như viên đại đội trưởng ngoại giáo người La-mã, ông cũng tin vào Chúa Giêsu, Đấng có quyền năng, vì tình yêu thương, ông đã khẩn khoản sai người đến cầu xin Chúa Giêsu cứu người nô lệ của ông. Thánh sử Luca ghi lại rằng: 

“Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. (Lc 7,2-10) 

Nhờ ông đại đội trưởng này, mà Giáo Hội dạy chúng ta: Trước khi rước Mình Thánh Chúa vào lòng, thì chúng ta cũng nên thưa với Chúa với lòng thành khẩn: „Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà (linh hồn) con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.“ Chỉ có linh hồn lành mạnh mới xứng đáng đón rước Chúa, mà chỉ có Lời Chúa (Ngôi Lời) mới thánh hóa chúng ta nên thanh sạch thôi. 

Còn chúng ta, chúng ta cầu nguyện với Chúa như thế nào? Chúng ta có biết thân phận của mình không? Hay chúng ta cũng cầu nguyện giống như người Pha-ri-sêu và người thu thuế tội lỗi được ghi trong Kinh Thánh. 

“Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,11-14) 

Như vậy, khi chúng ta xin gì, cầu khẩn gì, thì trước hết phải biết mình là ai. Nếu chúng ta biết mình đứng trước nhan Thiên Chúa chỉ là vật hèn mọn mà sám hối về những việc làm không tốt của mình, và tin tường vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta thành người công chính. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban nhân đức tin cho chúng con. Chúa đã ban ơn để chúng con nhận biết con người thật của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. 

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,193,Cộng Đoàn,770,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1048,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2355,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4686,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,699,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,121,Sưu Tầm,145,Tài liệu,528,Tập San Lên Đường,566,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,962,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2012,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1617,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_1cwGbu8d926WsCKc6g65IYxbcvmMm9UyQ6UKiFt22pKP8I9yvKrb-F7GupRUVpHf-NZasB7f6XpSR1c4o8sd1eVs3S1UYYvkSrvRBwOFtyf-Pm2kFvNQILe74C5FPjV7mWG0zTMUamuUoABXqr6Cntcaqrqu97xKCNrOsMG6vqUWEAL34aqRZmB9cZ4/w685-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_1cwGbu8d926WsCKc6g65IYxbcvmMm9UyQ6UKiFt22pKP8I9yvKrb-F7GupRUVpHf-NZasB7f6XpSR1c4o8sd1eVs3S1UYYvkSrvRBwOFtyf-Pm2kFvNQILe74C5FPjV7mWG0zTMUamuUoABXqr6Cntcaqrqu97xKCNrOsMG6vqUWEAL34aqRZmB9cZ4/s72-w685-c-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/08/giuse-bui-van-toan-fd-lay-ngai-la-con.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/08/giuse-bui-van-toan-fd-lay-ngai-la-con.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content